Obyvateľstvo obce Trebeľovce

 

Demografia (31.12.2003)

Počet obyvateľov k 31.12. spolu

934

muži

464

ženy

470

Predproduktívny vek (0-14) spolu

174

Produktívny vek (15-54) ženy

269

Produktívny vek (15-59) muži

298

Poproduktívny vek (55+, 60+) spolu

193

Počet sobášov

4

Počet rozvodov

3

Počet živonarodených spolu

11

muži

8

ženy

3

Počet zomretých spolu

12

muži

8

ženy

4

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu

-15

muži

-6

ženy

-9


Vybrané výsledky zo sčítania ...

Ukazovateľ

SĽDB 1991

SODB 2001

Obyvateľstvo spolu - počet

918

978

muži - počet

449

480

ženy - počet

469

498

Bývajuce obyv. podľa národností k 31.12.:
Slovenská %

66,56

70,96

Maďarská %

32,90

25,26

Rómska %

0,00

2,76

Rusínska %

0,00

0,00

Ukrajinská %

0,00

0,00

Česká %

0,33

0,31

Moravská %

0,11

0,00

Sliezská %

0,00

0,00

Nemecká %

0,00

0,00

Poľská %

0,00

0,00

Bývajuce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke %

73,53

90,80

Evanjelicke %

3,49

3,27

Gréckokatolícke %

0,11

0,20

Pravoslávne %

0,00

0,00

Čs. Husitské %

0,00

0,00

Bez vyznania %

2,94

4,29

Ostatné %

0,11

0,00

Nezistené %

19,83

0,72

Osoby ekonomicky aktívne spolu

*

450

muži

*

229

ženy

*

221

Pracujúci spolu

*

297

muži

*

161

ženy

*

136

Nezamestnaní spolu

*

127

muži

*

65

ženy

*

62

Domy spolu

291

306

Trvalé obývané domy spolu

247

261