Obec Trebeľovce
Edit

Oznamy


POZVÁNKAMEGHÍVÓO Z N A M

O Z N Á M E N I E

V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

24. mája (piatok) 2024 o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:
1/ Otvorenie
2/ Správa o plnení rozpočtu obce za obdobie 01-05/2024
3/ Príprava Dňa obce 29.06.2024
4/ Informácie o zrealizovaných a pripravených stavbách
5/ Rôzne
6/ Návrhy a interpelácie poslancov
7/ Schválenie uznesenia
8/ ZáverMgr. Marcel Hudec
starosta obce
O Z N A M

O Z N Á M E N I E
V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

15. marca (piatok) 2024 o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:
1/ Otvorenie
2/ Návrh VZN o určení miesta a času zápisu žiakov do základnej školy
v obci Trebeľovce
3/ Návrh VZN o určení školského obvodu Základnej školy Trebeľovce č. 24
spadajúcej do zriaďovateľskej pôsobnosti obci Trebeľovce
4/ Návrh VZN o spádovej materskej obce Trebeľovce
5/ Ročná účtovná závierka za rok 2023, plnenie rozpočtu obce
6/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023
7/ Rôzne
8/ Návrhy a interpelácie poslancov
9/ Schválenie uznesenia a záver


Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.
V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Trebeľovce určuje volebné okrsky:

Okrsok č. 1 Trebeľovce obec
Okrsok č. 2 Trebeľovce časť Muľka
Okrsok č. 3 Trebeľovce časť Láza


Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné na e-mailovú adresu:

obectrebelovce@dkn.sk
Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec Trebeľovce určuje volebné okrsky:

Okrsok č. 1 Trebeľovce obec
Okrsok č. 2 Trebeľovce časť Muľka
Okrsok č. 3 Trebeľovce časť Láza


Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je možné na e-mailovú adresu:

obectrebelovce@dkn.sk


Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM...

Na úradnej tabuli obce je zverejnené územné rozhodnutie
stavby "IBV Trebeľovce-Láza"


Mgr.Marcel Hudec, starosta obceO Z N A M

O Z N Á M E N I E

V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

15. decembra 2023 o 16.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:
1/ Otvorenie
2/ Návrh VZN o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Trebeľovce
3/ Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Trebeľovce na roky
2024-2030
4/ Správa auditora o overení účtovnej závierky za rok 2022
5/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
6/ Návrh rozpočtu obce Trebeľovce na rok 2024
7/ Rôzne
8/ Návrhy a interpelácie poslancov
9/ Schválenie uznesenia a záverMgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

O Z N Á M E N I E

V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach, ktoré sa uskutoční dňa:

16. novembra 2023 (štvrtok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce

s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Návrh VZN o Zásadách hospodárenia s majetkom obce Trebeľovce
3/ Návrh rozpočtu obce Trebeľovce na rok 2024
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia
7/ ZáverMgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

O Z N Á M E N I E
V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach, ktoré sa uskutoční dňa:


21. septembra 2023 (štvrtok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:


1/ Otvorenie
2/ Správa o plnení rozpočtu obce za obdobie 01-08/2023
3/ Predčasné voľby do NR SR 2023
4/ Vyhodnotenie 12. ročníka FF Trebeľovce 29.08.2023
5/ Rôzne
6/ Návrhy a interpelácie poslancov
7/ Schválenie uznesenia
8/ Záver


Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

Na webovom sídle obce Trebeľovce v časti "úradná tabuľa" bolo zverejné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "IBV-Trebeľovce-Láza"
Mgr.Marcel Hudec, starosta obceVoľby do NR SR 30. septembra 2023

U P O Z O R N E N I E
k voľbám do NR SR 30. septembra 2023


V zmysle zákona č. 180/2014 o výkone volebného práva oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií sa doručuje v listinnej forme
na adresu:

Obec Trebeľovce
Obecný úrad č. 109
985 31 Rapovce

alebo elektronicky na adresu:
obectrebelovce@dkn.sk

Obec Trebeľovce pre referendum určila tri volebné okrsky:
okrsok č. 1 Trebeľovce obec
okrsok č. 2 Trebeľovce – Muľka
okrsok č. 3 Trebeľovce - LázaOZNÁMENIE

Obec Trebeľovce
Obecný úrad Trebeľovce

V Trebeľovciach dňa 14. júna 2023


URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV


V zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2023 zo dňa 8. júna 2023 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle § 8 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Trebeľovce určuje v obci Trebeľovce tri volebné okrsky a volebné miestnosti nasledovne:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1

Volebný okrsok 1 zahŕňa časť obce Trebeľovce
Volebná miestnosť pre volebný okrsok 1: Malá sála kultúrneho domu TrebeľovceVOLEBNÝ OKRSOK č. 2


Volebný okrsok 2 zahŕňa časť obce: Trebeľovce časť Muľka
Volebná miestnosť pre volebný okrsok 1: Sála kultúrneho domu Trebeľovce časť MuľkaVOLEBNÝ OKRSOK č. 3

Volebný okrsok 3 zahŕňa časť obce: Trebeľovce - Láza
Volebná miestnosť pre volebný okrsok 3: Klub dôchodcov Trebeľovce – Láza
Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNÁMENIE

Voľby do NR SR 2023 - informácia pre voličaPredseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.
Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.
Prikladáme link, kde je uvedená Informácia pre voliča: https://www.minv.sk/?nr23-vzory1OZNÁMENIE

O Z N Á M E N I E
V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

2. júna 2023 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Kontrola zápisnice a uznesenia z OZ konaného 24.marca 2023
3/ Stanovisko k rozboru hospodárenia k 31.3.2023
4/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
5/ Rôzne
6/ Návrhy a interpelácie poslancov
7/ Schválenie uznesenia a záverMgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNÁMENIE

O Z N Á M E N I E
V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

24.marca 2023 (piatok) o 17.00 hod
v malej sále KD Trebeľovce
s
programom


1/ Otvorenie
2/ Ročná účtovná závierka za rok 2022, plnenie rozpočtu obce
3/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia a záver


Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

Na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v časti úradná tabuľa je zverejnené výberové konanie na riaditeľa MŠ Trebeľovce.

Mgr.Marcel Hudec starosta obceOZNÁMENIE

O Z N Á M E N I E
V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

12. januára (štvrtok) 2023 o 15.30 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:
1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie kúpnej zmluvy nehnuteľnosti
3/ Schválenie uznesenia a záverMgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNÁMENIE

Sprístupnenie verejného priestranstva pre zimnú údržbu


Vážení spoluobčania

,

Obec Trebeľovce, žiada občanov, aby z dôvodu prebiehajúceho zimného obdobia, zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu. Žiadame občanov, aby parkovali svoje vozidlá vo dvoroch a garážach. V opačnom prípade nebude možné vykonať bezpečný prejazd a údržbu cez neprístupné miesto alebo môže hroziť vznik škody na odstavených vozidlách.

Taktiež žiadame občanov, aby pred a ani po vyčistení miestnej komunikácie nevyhadzovali sneh zo svojich dvorov na cestu!

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.


Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNÁMENIE

O Z N Á M E N I E
V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

15. decembra (štvrtok) 2022 o 17.00 hod
v malej sále KD Trebeľovce
s p r o g r a m o m:


1/ Otvorenie
2/ Rozpočtové opatrenia rozpočtu obce na rok 2022
3/ Návrh rozpočtu obce na rok 2023
4/ Správa auditora o overení účtovnej závierky za rok 2021
5/ Prerokovanie návrhu VZN obce na rok 2023
6/ Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
7/ Rôzne
8/ Návrhy a interpelácie poslancov
9/ Schválenie uznesenia a záver

Mgr. Marcel Hudec
starosta obceREFERENDUM 21.01.2023

U P O Z O R N E N I E K R E F E R E N D U

V zmysle zákona č. 180/2014 o výkone volebného práva oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií sa doručuje v listinnej forme
na adresu:

Obec Trebeľovce
Obecný úrad č. 109
985 31 Rapovce

alebo elektronicky na adresu:
obectrebelovce@dkn.sk

Obec Trebeľovce pre referendum určila tri volebné okrsky:
okrsok č. 1 Trebeľovce obec
okrsok č. 2 Trebeľovce – Muľka
okrsok č. 3 Trebeľovce - LázaREFERENDUM 21.01.2023

U P O Z O R N E N I E K R E F E R E N D U

V zmysle zákona č. 180/2014 o výkone volebného práva oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií sa doručuje v listinnej forme
na adresu:

Obec Trebeľovce
Obecný úrad č. 109
985 31 Rapovce

alebo elektronicky na adresu:
obectrebelovce@dkn.sk

Obec Trebeľovce pre referendum určila tri volebné okrsky:
okrsok č. 1 Trebeľovce obec
okrsok č. 2 Trebeľovce – Muľka
okrsok č. 3 Trebeľovce - LázaOZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

16. novembra 2022 (streda) o 17.00 hod
v malej sále KD Trebeľovce
s p r o g r a m o m:

1/Otvorenie
2/Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Trebeľovce
Predkladá: Eva Vilhanová, predsedkyňa MVK
3/ Zloženie sľubu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva
4/ Vystúpenie novozvoleného starostu obceMgr. Marcel Hudec starosta obceOZNAM

O Z N Á M E N I E
V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach , ktoré sa uskutoční dňa:

11. novembra 2022 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o plnení volebného programu vo volebnom období 2019-2022
3/ Výsledky volieb do orgánov samosprávy obec a samosprávy VUC 2022
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia
7/ Záver

Mgr. Marcel Hudec
starosta obceKomunalne volby 2022


Výsledky volieb v obci Trebeľovce podľa volebných okrskov

 

Počet hlasov v okrsku

 

Trebeľovce

Láza

Muľka

Spolu

Kandidáti na starostu

 

 

 

 

Ján Debnár

36

13

10

59

Mgr.Marcel Hudec

90

110

58

258

Pavel Iskra

75

24

2

101

 

 

 

 

 

Kandidáti na poslancov

 

 

 

 

Mikuláš Dora

103

44

63

210

Róbert Ferencz

82

49

7

138

Marcela Gondová

50

8

10

68

Ing. Adrian Jančkár

135

50

19

204

Michal Jaraba

47

48

4

99

Bc. Timea Kamenská Horňanová

90

15

13

118

Vladimír Krahulec

20

75

1

96

Mariana Kunová

42

6

8

56

Igor Lapin

38

108

7

153

Zdenek Lapin

10

56

8

74

Ján Mitter

7

61

2

70

Ján Mojžiš

47

29

1

77

Radoslav Nagy

17

3

0

20

Ing. Jozef Šulek

69

45

23

137

Štefan Šulek

85

61

35

181

Mgr.Marian Vilhan

92

37

11

140

Ing.Milan Vilhan

58

27

7

92

Peter Vrbiniak

42

60

1

103

Pozn.Zvýrazneným písmom sú uvedení zvolení kandidáti


OZNAM

Obecný úrad Trebeľovce a MEPOS a.s. Lučenec
oznamuje občanom
že dňa
7. októbra 2022 t.j. v piatok


sa vo všetkých častiach obce a to
Trebeľovce, Láza, Muľka, Dolná Bába
bude konať

ZBER ELEKTRO ODPADU

.
Upozornenie: chladničky a mrazničky bez elektromotora a elektrického kábla MEPOS neberie!OZNAM

O Z N Á M E N I E
V súlade s § 12 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach, ktoré sa uskutoční dňa:

23. septembra 2022 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o plnení rozpočtu obce za obdobie 01-08/2022
3/ Informácia o príprave volieb do orgánov samosprávy obce a samosprávy
VUC 2022
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia
7/ ZáverMgr. Marcel Hudec
starosta obce

V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.Voľby do orgánov samosprávy 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Trebeľovce
29. októbra 2022

Kandidáti:


1. Ján Debnár, 52 r., manažér, maklér, nezávislý kandidát
2. Marcel Hudec, Mgr., 53 r., starosta obce, Smer – SD
3. Pavel Iskra, 40r., vodič autobusu, nezávislý kandidát


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach
29. októbra 2022

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Kandidáti:

1. Mikuláš Dora, r. 59, podnikateľ, nezávislý kandidát
2. Róbert Ferencz, r. 31, vedúci výroby, Hlas - SD
3. Marcela Gondová, r. 44, školník – upratovačka, nezávislá
kandidátka
4. Adrian Jančkár, Ing., r. 47, obchodný riaditeľ, Szövetség
- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. ǀ Alianca -
Maďari. národnosti. regióny
5. Michal Jaraba, r. 30, SZČO, nezávislý kandidát
6. Timea Kamenská Horňanová, Bc. r. 43, opatrovateľka,
nezávislá kandidátka
7. Vladimír Krahulec, r. 59, podnikateľ, Hlas - SD
8. Mariana Kunová, r. 43, upratovačka, nezávislá kandidátka
9. Igor Lapin, r. 53, majster, Smer - SD
10. Zdenek Lapin, r. 42, nezamestnaný, Smer - SD
11. Ján Mitter, r. 48, strojník, Smer - SD
12. Ján Mojžiš, r. 62, invalidný dôchodca, Smer - SD
13. Radoslav Nagy, r. 39, nezamestnaný, nezávislý kandidát
14. Jozef Šulek, Ing., r. 58, stredoškolský pedagóg,Smer - SD
15. Štefan Šulek, r. 65, dôchodca, Hlas - SD
16. Marian Vilhan, Mgr., r. 55, výsluhový dôchodca, Hlas -SD
17. Milan Vilhan, Ing., r. 66, dôchodca, Hlas - SD
18. Peter Vrbiniak, r. 26, nezamestnaný, nezávislý kandidátPOZVÁNKAPOĎAKOVANIE

Obec Trebeľovce ďakuje Ministerstvu zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR za sponzorský dar – automobil ŠKODA SUPERB ako služobný automobil pre Obecný úrad TrebeľovceOZNAM

Na webovom sídle obce v časti "úradná tabuľa" bolo zverejnené výberové konanie na riaditeľa ZŠ Trebeľovce.
Mgr.Marcel Hudec, starosta obceOZNAM

[1]AJ VY SA MÔŽETE PODIEĽAŤ NA ROZVOJI SVOJHO OKRESU AKO ČLEN RIADIACEHO VÝBORU NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU LUČENEC........

OKRESNÝ ÚRAD NAJMENEJ ROZVINUTÉHO OKRESU LUČENEC VYHLASUJE VÝZVU NA NOMINÁCIU ČLENOV DO RIADIACEHO VÝBORU ZO ZÁSTUPCOV SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH PARTNEROV.
VÝzva je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce !!!Nadpis...OZNAM

OZNÁMENIE


V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa


18. marca (piatok) o 17.00 hod
v malej sále KD Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Ročná účtovná závierka za rok 2021, plnenie rozpočtu obce
3/ Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia a záver
.
Upozornenie:

Na predmetné podujatie sa vzťahujú pandemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva !


Mgr.Marcel Hudec
starosta obceOZNÁMENIE

OZNÁMENIE
V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa


10.decembra 2021 (piatok) o 17.00 hod
v malej sále KD Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021.
3/ Správa auditora o overení účtovnej závierky za rok 2020
4/ Návrh rozpočtu obce na rok 2022
5/ Prerokovanie návrhov VZN obce na rok 2022
6/ Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022
7/ Rôzne
8/ Návrhy a interpelácie poslancov
9/ Schválenie uznesenia a záver
.
Upozornenie:

Na predmetné podujatie sa vzťahujú pandemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva !


Mgr.Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

Na Úradnej tabuli obce a webovom sídle obce je zverejnené oznámenie o predložení zámeru „IBV Trebeľovce-Láza“ a „Zámer navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre zisťovacie konanie.
Mgr.Marcel Hudec,starosta obceNadpis...OZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa

24. septembra 2021 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa hlavného kontrolóra o plnení rozpočtu obce za obdobie1-6/2021
3/ Správa o plnení rozpočtu obce za obdobie 01-08/2021
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia
7/ Záver

V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.

Na predmetné hromadné podujatie sa však vzťahujú opatrenia vyhlášky Verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 a 49/2021

Mgr.Marcel Hudec
starosta obcePre všetkých Vás, ktorí sa nemôžete zúčastniť jubilejného 10. ročníka Folklórneho festivalu obce Trebeľovce, sme prvý krát pripravili aj online vysielanie cez platformu YOUTUBE od 14:00 hod.


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Trebeľovce

Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce
e-mail: obectrebelovce@dkn.sk telefon: 047 4398151
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy
Obec Trebeľovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy
Materská škola, Trebeľovce č. 110, 985 31 Rapovce s nástupom
od 1. septembra 2021

1. Na výkon kariérnej pozície riaditeľa materskej školy je požadované splnenie predpokladov:
• Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:
• kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• prvá atestácia podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Ovládanie štátneho jazyka,
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.
2. Iné kritéria a požiadavky:
• Organizačné a riadiace schopnosti,
• Znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia materskej školy,
• Znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov.
3. Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• Profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
• Úradne overená fotokópia dokladu o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školy,
• Úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• Potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti,
• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa materskej školy,
• Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
• Návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
• Písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná tarifná mzda v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania v závislosti od rokov započítanej praxe, k platu sa pripočíta funkčný príplatok a osobný príplatok.
5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
Termín podania žiadosti: do 12:00 hod. dňa 02. augusta 2021 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu Trebeľovce.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Materskej školy Trebeľovce č. 110, 985 31 Rapovce“ – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu:
Obec Trebeľovce
Obecný úrad č. 109
985 31 Rapovce

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.
Obec Trebeľovcce ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Materskej školy Treebľovce č. 110, 985 31 Rapovcce poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
V Trebeľovciah 6.07.2021
Mgr. Marcel Hudec
starosta obceAfrický mor ošípaných

R e g i o n á l n a v e t e r i n á r n a a p o t r a v i n o v á s p r á v a L u č e n e c
Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec, IČO: 35984538, DIČ: 2021426330 tel.: 047/4322431, 4511754, fax: 047/4323526 e-mail: riaditel.lc@svps.sk


Vec
Žiadosť o súčinnosť
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec (ďalej len RVPS Lučenec) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §§ 9 a 10 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 277/2003 Z. z. o opatreniach na tlmenie afrického moru ošípaných vydala veterinárne opatrenia pri úradne potvrdenom výskyte afrického moru ošípaných u chovateľa Družstvo Agrospol, družstvo Boľkovce – Farma Lučenec, Vajanského 2854, 984 01 Lučenec, CEHZ: 419 193 a vymedzila ochranné pásmo- minimálne 3 km a pásmo dohľadu minimálne 10 km.
RVPS Lučenec žiada občanov a chovateľov o poskytnutie týchto informácií pre zaznamenanie chovu na obecnom úrade Trebeľovce.

S pozdravom
MVDr. Elena Kováčiková
riaditeľkaOznámenie

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa
25. júna 2021 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:

1/ Otvorenie
2/ Plnenie rozpočtu obce za 01/05/20201
3/ Rôzne
4/ Návrhy a interpelácie poslancov
5/ Schválenie uznesenia
6/ Záver

V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.

Na predmetné hromadné podujatie sa však vzťahujú opatrenia vyhlášky Verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 a 49/2021

Mgr.Marcel Hudec
starosta obcePOZVÁNKAOZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa

19.marca 2021 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:

1/ Otvorenie
2/ Schválenie ročnej účtovnej závierky a plnenie rozpočtu za rok 2020
3/ Správa o plnení úloh obce počas celoplošného testovania COVID – 19
4/ Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2021
5/ Schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (stavebný úrad)
6/ Zásady používania služobných motorových vozidiel, prípojných vozidiel a príslušenstva
7/ Rôzne
8/ Návrhy a interpelácie poslancov
9/ Schválenie uznesenia
10/ Záver


Na predmetné hromadné podujatie sa vzťahujú opatrenia vyhlášky Verejného zdravotníctva SR č. 45/2021 a 49/2021
- všetci účastníci budú v dobe začiatku podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo AG testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín
- v zmysle §3 ods. 3. písm. c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje.
(Získať AG test je možné v MOM – Trebeľovce v piatok 19.3.2021 od 13:00 do 16:00)
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.


Mgr.Marcel Hudec, starosta obceP O Ď A K O V A N I E

Vážení spoluobčania
dovoľte mi v mojom mene ako i v mene celého organizačnému tímu mobilné odberného mieste obce Trebeľovce, Vám poďakovať za účasť na celoplošnom testovaní na COVID 19, ktoré sa v našej obci uskutočnilo dňa 23.01.2021 v sobotu.
Moje poďakovanie patrí aj celému odbernému tímu ktoré umožnilo vytvoriť dva odberové tímy a to zdravotníkom z našej obce Zdenke Kapinaiove, Erike Šípošovej, Ing.Elene Sarvašovej, Silvii Pataiovej a administratívnym pracovníkom (dobrovolníkom) Mgr. Martinke Pertrincovej, Mgr. Michaele Petrincovej, Edite Petrincovej Márii Mužíkovej.
Poďakovanie im patrí za odbornú prácu pri vytieraní ako i za plynulý priebeh testovania.

Na našom odbernom mieste sa testovania zúčastnili občania Trebeľoviec ako i priľahlých obcí v počte 418 z čoho pozitívne testovaných bolo 0. Tento stav sme dosiahli dodržiavaním všetkých pravidiel. Pokračujme takto i naďalej .

Ďakujem Mgr. Marcel Hudec starosta obce TrebeľovceUPOZORNENIE COVID 19


Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Lučenec
bude Obecný úrad Trebeľovce z dôvodu karantény na COVID – 19
v čase od 12. januára 2021 do 17. januára 2021 zatvorený.

Z daného dôvodu platnosť známok na kukanádobu sa
predlžuje do 2. februára 2021.
Kontakt:
0905270591
email: obectrebelovce@dkn.skCOVID 19

OZNAM

V zmysle záverov stretnutia Ústredného krízového štábu prijal Obecný úrad Trebeľovce opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu COVID 19

upravujú sa úradné hodiny Obecného úradu Trebeľovce

s účinnosťou od 22.12.2020 do 08.01.2021 nasledovne:

Pondelok 08.00 – 12.00 hod.
Utorok 08.00 – 12.00 hod.
Streda 08.00 – 12.00 hod.
Štvrtok 08.00 – 12.00 hod.
Piatok 08.00 – 12.00 hod.
Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa

4.decembra 2020 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o plnení úloh obce počas celoplošného testovania COVID - 19
3/ Správa auditora o overení účtovnej závierky za rok 2019
4/ Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom do roku 2023
5/ Návrh na zmenu VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobný stavebný odpad
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia
7/ Záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.

Mgr.Marcel Hudec
starosta obce
Covid-19 testovanie

Oznamujeme Vám vážení spoluobčania, že pokiaľ máte záujjem o bezplatné testovanie antigénovými testami, od 10.11.2020 do 13.11.2020 bude zriadené odberné miesto v Lučenci na ulici L. Novomeského 3, konkrétne v priestoroch Hasičského a záchranného zboru SR. Testovanie bude prebiehať v čase od 12.00 hod do 20.00 hod.Dôležitý oznam !!!!!!

Oznamujeme všetkým vlastníkom pôdy, že na úradnej tabuli obce:
http://www.obectrebelovce.sk/tabula.php
je zverejnené rozhodnutie Okresného úradu Lučenec, pozemkového a lesného odboru o nariadení pozemkových úprav v k.ú Trebeľovce a k.ú Muľka.OZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa


25. septembra 2020 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Informácia o plnení úloh obce počas mimoriadnych situácií
3/ Správa o plnení rozpočtu obce za obdobie 01-08/2020
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia
7/ Záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.POZOR DOLEŽITÝ OZNAM !!!!!!!!

Vážení spoluobčania,

na úradnej tabuli obce je zverejnená Verejná vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení (COVID 19) s účinnosťou od 18. septembra do 30.septembra 2020 !!!!!!!!!!

Žiadame Vás o rešpektovanie opatrení !

Mgr.Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa

10. augusta 2020 (pondelok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Prerokovanie upozornenia prokurátora na porušovanie zákona
o veterinárnej starostlivosti
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia
7/ Záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné


Mgr.Marcel Hudec
starosta obcePOZVÁNKA

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa

19. júna 2020 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Plnenie rozpočtu obce
3/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia
7/ Záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné


Mgr.Marcel Hudec
starosta obcePOZVANKA

KORONAVIRUS !!!!

Na webovom sídle obce Trebeľovce v časti Dôležité informácie sú uvedené aktuálne pokyny ku KORONAVÍRUSU !!!!

Mgr.Marcel Hudec, starosta obceOZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa

13.marca 2020 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Účtovná závierka a plnenie rozpočtu obce za rok 2019
3/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2020
4/ Návrh na doplnenie prevádzkových poriadkov pohrebísk
5/ Rôzne
6/ Návrhy a interpelácie poslancov
7/ Schválenie uznesenia a záverV zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné


Mgr.Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa
16.decembra 2019 (pondelok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom do roku 2022
3/ Návrhy na zmeny v rozpočte obce na rok 2019
2/ Návrhy všeobecne- záväzných nariadení obce na rok 2020
3/ Správa auditora o overení účtovnej závierky
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia a záverMgr.Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa
16.decembra 2019 (pondelok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Rozpočet obce na rok 2020 s výhľadom do roku 2022
3/ Návrhy na zmeny v rozpočte obce na rok 2019
2/ Návrhy všeobecne- záväzných nariadení obce na rok 2020
3/ Správa auditora o overení účtovnej závierky
4/ Rôzne
5/ Návrhy a interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia a záverMgr.Marcel Hudec
starosta obcePOZVANKA

VOLBY DO NRSR !!!

Na webovom sídle obce Trebeľovce v časti VOĽBY 2020 sú uvedené pokyny k voľbám do NR SR, ktoré sa budú konať 29.februára 2020.OZNÁMENIEV súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa
27.septembra 2019 (piatok) o 17.00 hod
v malej sále KD Trebeľovce


s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Informácia o plnení úloh obce počas mimoriadnych situácií
3/ Správa o plnení rozpočtu obce za obdobie 01-08/2019
4/ Rôzne
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné.


Mgr.Marcel Hudec
starosta obcePOZVANKA

OZNÁMENIE

Oznamujeme, že na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce http://www.obectrebelovce.sk/tabula.php je zverejnené výberové konanie na miesto vedúceho Školskej jedálne pri MŠ Trebeľovce.


Mgr.Marcel Hudec
starosta obceOZNÁMENIE

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa

14. júna 2019 (piatok) o 17.00 hod
na Obecnom úrade Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Plnenie rozpočtu obce
3/ Rôzne
4/ Návrhy a interpelácie poslancov
5/ Schválenie uznesenia
6/ Záver

V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné


Mgr.Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

O Z N A M


Obec Trebeľovce oznamuje občanom obce, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Trebeľovce o nakladaní s komunálnym odpadom- Čl. III Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov, odsek d) v obci je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov odpadu.
Obec určuje na ukladanie komunálneho odpadu 110 l kontajner (kukanádoba) z pozinkovaného plechu pre zmesový komunálny odpad.
Z týchto dôvodov sa v čase vývozu kukanádob vyvážajú iba kukanádoby označené platným štítkom. Iné uloženie komunálneho odpadu ako vrecia, plastové tašky a volne uložený odpad sa nevyvážajú. Tento problém je možné riešiť nákupom ďalšej kukanádoby, ako aj kvalitnejším separovaním odpadu.
Tento oznam sa netýka separovaného odpadu do určených vriec! Separovaný odpad nie je množstevne ohraničený.Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa
8. marca 2019 (piatok) o 17.00 hod
na Obecnom úrade Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o hospodárení obce,plnení rozpočtu a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018
3/ Návrh na schválenie Štatútu obce
3/ Rôzne
4/ Diskusia
5/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné


Mgr.Marcel Hudec
starosta obce
POZVANKA

VOLBY PREZIDENTA

Obec Trebeľovce
Obecný úrad Trebeľovce č. 109
985 31 Rapovce

O Z N A MV súlade so zákonom NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Trebeľovce oznamuje, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je možné využiť e-mail :

obectrebelovce@dkn.skV Trebeľovciach dňa 29.01.2019

Mgr. Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa
12. decembra 2018 (streda) o 17.00 hod
na Obecnom úrade Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Rozpočet obce na rok 2019 a odsúhlasenie zmien v rozpočte
na rok 2018
3/ Prerokovanie správy auditora o overení účtovnej závierky.
4/ Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
5/ Zriadenie orgánov obce
6/ Rôzne
7/ Návrhy a interpelácie poslancov
8/ Schválenie uznesenia
9/ Záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné


Mgr.Marcel Hudec
starosta obceOZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa
28.novembra 2018 (streda) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:

1/ Otvorenie
2/ Zhodnotenie plnenia úloh vo volebnom období 2014/2018
3/ Rôzne
4/ Diskusia
5/ Schválenie uznesenia a záver

V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné


Štefan Šulek
starosta obceUPOZORNENIE

Na základe oznámenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Lučenec, upozorňujeme občanov, že v súlade s § 23 zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti je potrebné pri domácich zabíjačkách hovädzieho dobytka, ošípaných, ovcí, kôz a zveri z farmového chovu oznámiť uvedenú skutočnosť najneskôr jeden pracovný deň vopred pred vykonaním domácej zabíjačky na RVPS Lučenec, ulica mieru 2, 984 42 Lučenec a to osobne, písomne, telefonicky na tel.číslo 4322431, faxom na číslo 4323526 alebo na mailovú adresu sekretariat.lc@svps.sk.
Komunalne volby 2018


Výsledky volieb v obci Trebeľovce podľa volebných okrskov
Kandidáti na starostu Trebeľovce Láza Muľka Spolu
Ján Debnár 32 10 7 49
Marcel Hudec 148 143 59 350
Pavel Iskra 46 19 6 71
Kandidáti na poslancov
Štefan Babic 101 75 7 183
Roman Balaško 100 36 4 140
Ján Debnár 79 28 7 114
Mikuláš Chebeň 29 83 6 118
Adrian Jančkár 135 38 14 187
Timea Kamenská Horňanová 95 21 8 124
Vladimír Krahulec 37 101 0 138
Igor Lapin 51 124 5 180
Marian Lapin 50 117 4 171
Silvia Repková 23 10 52 85
Ildikó Szatmáryová 55 8 10 73
Jozef Šulek 109 92 13 214
Štefan Šulek 136 128 30 294
René Varga 59 9 57 125
Milan Vilhan 98 80 9 187
Matej Vrbiniak 46 72 2 120
OZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa


12.októbra 2018 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o plnení rozpočtu obce za III.štvrťrok 2018
3/ Rôzne
4/ Diskusia
5/ Schválenie uznesenia a záverŠtefan Šulek
starosta obce
POZVANKA


OZNAM

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa
23.marca 2018 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o hospodárení obce,plnení rozpočtu a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
3/ Rôzne
4/ Diskusia
5/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNAM -NÁHRADNÉ POZEMKY

V záujme informovanosti, upozorňujeme občanov, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania na blížiace sa zákonné lehoty. Ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na Okresný úrad Lučenec, pozemkovému a lesnému odboru návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené. Príslušná žiadosť je prístupná na adrese:

https://www.minv.sk/?vzory-tlaciv-51


Štefan Šulek, starosta obce
OZNAM.

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa

15.decembra 2017 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:


1/ Otvorenie
2/ Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020
3/ Návrh Všeobecne záväzných nariadení obce
4/ Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2018
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Schválenie uznesenia a záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .
Štefan Šulek
starosta obceVOLBY DO BBSK

Výsledky volieb do BBSK za Obec Trebeľovce si môžete pozrieť
na úradnej tabuli obcePOZVANKA


VYHLASENIE VOLIEB...

Rozhodnutím predsedu NRSR č. 166 z 23.júna 2017 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávnych krajov a určený termín ich konania na sobotu 4.novembra 2017. Upozorňujeme, že podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec zverejnila dňa 29.6.2017 na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle

www.obectrebelovce.sk


informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) uvedenú informáciu zverejnila aj v jazyku národnostnej menšiny.Nadpis...

OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa


23.júna 2017 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Informácia o plnení úloh obce počas krízových situácií
3/ Plnenie rozpočtu obce za I.štvrťrok – návrh na zmeny
4/ Voľba hlavného kontrolóra
5/ Rôzne
6/ Diskusia-interpelácia poslancov 7/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .
Štefan Šulek
starosta obceVOĽBA KONTROLÓRA

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE TREBEĽOVCE V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení . Obecné zastupiteľstvo v Trebeľovciach v y h l a s u j e deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Trebeľovce na deň 23.6.2017 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Pracovný úväzok 0,05 t.j 2 hod.týždenne Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky: 1/ Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie a bezúhonnosť. 2/ Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať: a/ meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje /telefón/ b/ životopis, c/ informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. 3/ K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy: a/ doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,) b/ fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c/ súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §7 ods. l a 2 zákona č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra 4/ Termín doručenia prihlášok je do 8.júna 2017 ( t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby). na adresu: Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109 , 985 31 Trebeľovce v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HK - NEOTVÁRAŤ“ 5/ Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná Obecný úrad . O výsledku otvárania obálok spíše pracovníčka OcÚ zápis ktorý bude prílohou k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápis musí obsahovať údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. Obecný úrad pozve kandidátov, ktorí splnili podmienky na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 6/ Spôsob voľby určí obecné zastupiteľstvo . Štefan Šulek, starosta obceOZNAM

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa 31.marca 2017 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:

1/ Otvorenie
2/ Návrh na zmeny v rozpočte obce na rok 2017
3/ Prerokovanie návrhu na pozemkové úpravy
4/ Rôzne
5/ Diskusia –interpelácie poslancov
6/ Schválenie uznesenia a záver

V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .
Štefan Šulek
starosta obceÚzemné rozhodnutie

O b e c T r e b e ľ o v c e
Obecný úrad, Trebeľovce č. 109, 985 31 Rapovce
Číslo: 342/2016 - Tr V Lučenci 31.01.2017ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovateľ: SSE – Distribúcia a.s. ,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 34442 151
zastúpená LiV EPI s.r.o. Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava IČO: 35745401

podal dňa 21.10.2016 a doplnil dňa 02.11.2016
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

„ 8558 – Trebeľovce , STRED, ZAHUSTENIE TS“

Stavba pozostáva z objektov:
SO 01 – Navrhované VN podzemné káblové vedenia
SO 02- Navrhovaná trafostanica
SO 03 – Navrhované NN podzemné a vzdušné káblové vedenia

na pozemku parcelné číslo: líniová stavba
kat. územie Trebeľovce

Obec Trebeľovce oznámila dňa 23.11.2016 začatie územného konania verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením a nariadila k návrhu ústne pojednávanie na deň 08.12.2016 .
Obec Trebeľovce ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon, zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov posúdila návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na podklade toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby

„ 8558 – Trebeľovce , STRED, ZAHUSTENIE TS“

Stavba pozostáva z objektov:
SO 01 – Navrhované VN podzemné káblové vedenia
SO 02- Navrhovaná trafostanica
SO 03 – Navrhované NN podzemné a vzdušné káblové vedenia

na pozemku par. č. – líniová stavba

katastrálne územie Trebeľovce , tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese , ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Územie pre umiestnenie stavby „ 8558 – Trebeľovce , STRED, ZAHUSTENIE TS“ sa nachádza v k. ú. Trebeľovce .
Účastníkmi územného konania sú – navrhovateľ: SSE – Distribúcia a.s. ,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 34442 151 zastúpená LiV EPI s.r.o. Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava IČO: 35745401 , zodpovedný projektant: Ing. Dušan Držík, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, dotknutí účastníci konania:
Marian Vilhan, 985 31 Trebeľovce 280, Dušan Vilhan, SNP , 985 11 Halič, Agro Insemas, s.r.o., 986 01, Ratka, č. 44, SR , Ján Lapin , 985 31 Trebeľovce č. 287, Anna Skypalová, 985 31 Trebeľovce 119, Juraj Skypala 985 31 Trebeľovce 118, Farm Lučenec, s. r. o., Gajova 13, Bratislava l, PSČ 811 09, Anna Vargová, Ľ. Štúra 19, 94 01 Lučenec, Norbert Orlai, 985 31 Trebeľovce 37, Margita Orlaiová, 985 31 Trebeľovce 37, Norbert Nuota, 985 31 Trebeľovce 116, Judita Vančová, 985 31 Trebeľovce č. 13, Miroslav Nagy, 985 31 Trebeľovce 34, Klára Kontorová, 985 31 Trebeľovce 73, Alexander Nagy, 936 01 Šahy č. 18/A/1, Štefan Sarvaš, 985 31 Trebeľovce č. 50, Mária Gulyášová, Nám. Slobody 764/24, 986 01 Fiľakovo, Jozef Bóna, 985 31 Trebeľovce 68, Katarína Sarvašová, Maróthyho č. 2, 984 01 Lučenec, Beáta Bónová, Nám. Slobody BP 1, 986 01 Fiľakovo, Edita Detvajová, Nám. Slobody BP 1, 986 01 Fiľakovo, Zuzana Hrnčiarová, Rúbanisko II. 427/62, 984 03 Lučenec, Alžbeta Zsigárcsiková, Malá 2075/3, 929 01 Dunajská Streda, Juraj Skypala, 985 31 Trebeľovce 118, Mária Skypalová, 985 31 Trebeľovce 118.

Toto rozhodnutie bude všetkým účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto podmienky:
1. Stavbu umiestniť podľa situácie stavby vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Dušanom Držíkom, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava schválenej v tomto konaní.
2. Stručná charakteristika územia a stavby:
Projekt pre vydanie územného rozhodnutia rieši umiestnenie stavby „ 8558 – Trebeľovce , STRED, ZAHUSTENIE TS “ v k. ú. Trebeľovce .
Stavba bude realizovaná v kat. území Trebeľovce v zastavanom území aj mimo zastavaného územia.
Účelom je výstavba nového podzemného vedenia VN, osadenie kioskovej trafostanice, a NN podzemného a vzdušného vedenia. Uvedená stavba nemá nadväznosť na iné stavby .
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
S001 - NAVRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE
V trase VN vedenia bude vymenený VN podperný bod, na ktorom bude osadený nový ÚV, z ktorého bude napájaná VN podzemná prípojka pre novú kioskovú trafostanicu. Podzemná VN prípojka bude zhotovená káblom AXEKVC(AR)E 3x1x70. Trasa VN prípojky je vedená popri koryte existujúceho potoka. Odstup od brehovej čiary potoka je definovaný vo výkresovej časti dokumentácie. Pri križovaní tohto potoka je nevyhnutné dodržať odstupové vzdialenosti VN kábla od brehovej čiary, resp. od dna potoka.
Celková dĺžka VN prípojky je 570m. Pri križovaní komunikácií a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ct> 200 mm.
Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené.
Výkopové práce sa uskutočnia ručne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.
Situácia a rozsah navrhovaného VN podzemného vedenia je znázornený na výkrese.
S002 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA
Predmetom stavebného objektu je osadenie trafostanice a jej technologická výzbroj. Trafostanicu navrhujem osadiť na parcelách Č. 310 a 309. Situácia osadenia trafostanice s trasovaním VN prípojky a NN rozvodu je vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.
Transformátorová stanica je navrhnutá kiosková - distribučná, pre vonkajšie použitie, v samostatnom prefabrikovanom betónovom objekte, umiestnená na úrovni terénu v mieste použitia. Jej napájanie je zabezpečené vonkajšou (distribučnou) rozvodnou sieťou 22 kV, z VN podzemného vedenia. Od prívodného pol'a VN rozvádzača sú jeho pokračovaním vývodové polia OM. Z pripraveného vývodového pol'a je vedený jeden kábel 3x22-AXEKVC(AR)E 1x70/16 RM mm" na transformátor 160kVA - T1. Z NN strany transformátora sú vedené vodiče 2x CYKY-J 2x240+120 mm" do NN rozvádzača ANG. V NN rozvádzači je na prívode hlavný deónový istič OM, za ním meniče prúdu pre kontrolné meranie
V NN rozvádza či trafostanice je potrebné osadenie meracích transformátorov prúdu MTP pre kontrolné meranie spotreby trafostanice 300/5, 15VA, 0,5% trieda presnosti. Osadené budú na zbernice za hlavným ističom.
Vo vývodovej časti NN rozvádza ča navrhujem na pripravené poistkové spojky zapojiť navrhované vývody.
S003 - NAVRHOVANÉ NN PODZEMNÉ A VZDUŠNÉ VEDENIE
Trasa NN vedení je navrhovaná z NN rozvádzača trafostanice smerom k hlavnej miestnej komunikácii, odkial' sú vývody NN prepojené na existujúce NN distribučné rozvody nasledovne:
Vývod č.1 NN vedenie smer Úrad
Trasa NN vedenia je navrhovaná od kioskovej trafostanice, podzemným káblovým vedením 1-AYKY-J 3x240+120 (20m) a vzdušným káblovým vedením Retilens 3x150+95 (300m). NN podzemné vedenie bude zaústené na navrhovaný podperný bod č.1. Z podperného bodu č.1 bude káblové vedenie 1-AYKY-J 3x240+120 prepojené na vzdušné káblové vedenie Retilens 3x150+95, ktoré bude trasované na navrhovaných podperných bodoch v pôvodnej trase po navrhovaný podperný bod č.9. Nové vzdušné káblové vedenie Retilens 3x150+95 bude zaústené do navrhovanej skrine SR. Z navrhovanej skrine SR bude vyvedený zvod, ktorý bude naspojkovaný na existujúce AIFe vzdušné vedenie smer Úrad.
Pri križovaní komunikácií a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ct> 160 mm.
Vývod č.2 NN vedenie smer č.d.120
Trasa NN vedenia je navrhovaná od kioskovej trafostanice, podzemným káblovým vedením 1-AYKY-J 3x240+120 (20m) a vzdušným káblovým vedením Retilens 3x150+95 (300m). NN podzemné vedenie bude zaústené na navrhovaný podperný bod č.1. Z podperného bodu č.1 bude káblové vedenie 1-AYKY-J 3x240+120 prepojené na vzdušné káblové vedenie Retilens 3x150+95, ktoré bude trasované na navrhovaných podperných bodoch v pôvodnej trase po navrhovaný podperný bod č.9. Nové vzdušné káblové vedenie Retilens 3x150+95 bude zaústené do navrhovanej skrine SR. Z navrhovanej skrine SR bude vyvedený zvod, ktorý bude naspojkovaný na existujúce AIFe vzdušné vedenie smer č.d.120.
Pri križovaní komunikácií a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ct> 160 mm.
Vývod č.3 NN vedenie smer PB č.1 O SR
Trasa NN vedenia je navrhovaná od kioskovej trafostanice, podzemným káblovým vedením 1-AYKY-J 3x240+120 (20m) a vzdušným káblovým vedením Retilens 3x95+70+2x16 (300m). NN podzemné vedenie bude zaústené na navrhovaný podperný bod č.1. Z podperného bodu č.1 bude káblové vedenie 1-A YKY -J 3x240+ 120 prepojené na vzdušné káblové vedenie Retilens 3x95+ 70+2x16, ktoré bude trasované na navrhovaných podperných bodoch v pôvodnej trase po navrhovaný podperný bod č.10. Nové vzdušné káblové vedenie Retilens 3x95+ 70+2x16 bude zaústené do navrhovanej skrine SR. Z navrhovanej skrine SR budú vyvedené zvody, ktoré budú naspojkované na existujúce AIFe vzdušné vedenia a to:
Smer č.dA8 (AIFe 3x70+50)
Smer č.d.81 (AIFe 3x70+50)
Smer č.d.82 (AIFe 3x50+35)
Smer č.d.914 (AIFe 3x50+35)
Pri križovaní komunikácií a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ct> 160 mm.
Vývod č.4 NN vedenie smer Ratka
Trasa NN vedenia je navrhovaná od kioskovej trafostanice, podzemným káblovým vedením 1-AYKY-J 3x240+120 (20m) a vzdušným káblovým vedením Retilens 3x95+70+2x16 (40m). NN podzemné vedenie bude zaústené na navrhovaný podperný bod č.1. Z podperného bodu č.1 bude káblové vedenie 1-AYKY-J 3x240+120 prepojené na vzdušné káblové vedenie Retilens 3x95+ 70+2x16, ktoré bude trasované na navrhovaných podperných bodoch v pôvodnej trase po navrhovaný podperný bod č.2. Nové vzdušné káblové vedenie Retilens 3x95+ 70+2x16 bude naspojkované na existujúce AIFe vzdušné vedenie smer Ratka.
Pri križovaní komunikácií a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ct> 160 mm.
Vývod č.5 NN vedenie smer TS1
Trasa NN vedenia je navrhovaná od kioskovej trafostanice, podzemným káblovým vedením 1-AYKY-J 3x240+120 (20m). NN podzemné vedenie bude zaústené na navrhovaný podperný bod č.1. Z podperného bodu č.1 bude káblové vedenie 1-AYKY-J 3x240+120 naspojkované na existujúce AIFe vzdušné vedenie smer TS1.
Pri križovaní komunikácií a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ct> 160 mm.
Všetky existujúce prípojky prevedené závesným káblom, resp. zemným káblom budú naspojkované a napojené na existujúce prípojkové skrinky IPS pomocou novej sady prepichovacích svoriek. Staré prípojkové skrinky SIL navrhujem vymeniť. Prípojkové skrinky navrhujem SPP 1/1 a SPP 1/2 od výrobcu HASMA. Prípojky bez istiacich prípojkových skriniek navrhujem doplniť o tieto skrinky. Všetky vymieňané prípojky a prípojky bez istiacich skriniek navrhujem doplniť o nové káblové zvody káblom typu AYKY 4 x 16 mm". Prípojky, ktoré sú v súčasnosti realizované holými vodičmi (štvorvodičové - 4V) budú vymenené za nové realizované závesným káblom 1-AYKYz-J 4x16 RE v celkovej dlžke 265m.
V trase vedenia a na prechodoch vedenia medzi vzdušným a káblovým zemným vedením navrhujem doplniť obmedzovače prepätia a nové uzemnenie s max. hodnotou 150.
Situácia a rozsah navrhovaného NN podzemného vedenia je znázornený na výkrese.
Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené.
Výkopové práce pre uloženie stožiarov sa uskutočnia ručne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.
Stavbu umiestniť a realizovať v súlade s požiadavkami dotknutých orgánov:
1/ Obec Trebeľovce ,Obecný úrad č. 109, 985 31 Rapovce
Obec Trebeľovce ako účastník konania vo veci územného konania dáva nasledovné záväzné vyjadrenie:
- pri realizácii stavby žiadame rešpektovať všetky práva a právom chránené záujmy vlastníkov pozemkov
- pred realizáciou stavby a pri samotnej realizácii žiadame zabezpečiť vytýčenie a prípadnú opravu zaústenia
dažďových odpadov vedených do Bábanského potoka na pravej i ľavej strane potoka a pod mostom pri PB 1
- žiadame zabezpečiť preloženie PB 3 z chodníka do záhrady
- žiadame pri realizácii výmeny podporných bodov realizovať existujúce prípojky k rodinnýrn domom a iným objektom na náklady SSE distribúcia
- žiadame spätné zavesenie v súčasnosti existujúcich vedení uložených na el. stĺpoch -(vedenie miestneho
rozhlasu, telefónne vedenie a pod. )
2/ Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2016/008556 –1 zo dňa 23.08.2016
1. Počas realizácie a prevádzky stavby rešpektovať vodný zákon, vyhlášku č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy.
2. Vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
3. Vody z povrchového odtoku odtekajúce z pozemku a z povrchových časti riešenej stavby (kiosková trafostanica) nesmú spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá vlastník stavby,
4. Voľne na terén možno odvádzať len také vody z povrchového odtoku, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.
5. Navrhovanú trafostanicu je potrebné riešiť tak, aby bola zabezpečená proti havarijnému úniku olejovej náplne transformátora do povrchových alebo do podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho (napr. zabezpečit' transformátor záchytnou - havarijnou vaňou s potrebným užitočným objemom z materiálu odolného proti pôsobeniu a prieniku olejovej náplne transformátora resp. opatrenou izoláciou odolnou proti pôsobeniu a prieniku olejovej náplne).
6. K uskutočneniu navrhovanej stavby v zmysle § 27 ods. l písm. a) a c) vodného zákona je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie. K žiadosti o vydanie tohto súhlasu je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie vypracovanú v súlade s požiadavkami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 10012005 Z. z. a stanovisko správcu vodného toku Babský potok, SVP, Š.p., OZ Banská Bystrica.
7. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky Č. 100/2005 Z. Z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
Vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona sa v zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona a § 140 b zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov považuje za záväzné stanovisko.
3/ Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2016/008560 – 2 zo dňa 20.09.2016
- Nevykonávať zakázané činnosti uvádzané § 2 vyhlášky č. 20/2008 Z.z., ktorou sa. vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia. V prípade nevyhnutnej realizácie predmetných zakázaných činnosti je' potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prirody (§ 67 zákona č. 543/2002 Z.z. .o ochrane prírody a krajiny - Okresný úrad. Banská. Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie Ľ. Štúra 1,974 05 Banská Bystrica) o udelenie výnimky zo zakázaných činností .
- Na celej trase vzdušného vedenia použiť taký typ izolátora, aby nedochádzalo k úhynu chránených živočíchov. V trase vedenia a na prechodoch vedenia medzi vzdušným a káblovým Zemným vedením navrhujeme doplniť obmedzovače napätia a nové uzemnenia.
- Neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť živočíchy alebo ich biotopy. pri vykonávaní všetkých činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu .
- Dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny .
- Všetky dotknuté nespevnené plochy budú upravené, zarovnaním, zhutnením pôdy, doplnením humusovej vrstvy a následným ozelenením (zatrávnením) .
- Zabezpečiť, aby nedochádzalo k šíreniu inváznych druhov uvádzaných v Prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhläška") .
- Pri výskyte inváznych druhov uskutočniť ich odstraňovanie v súlade s § 7b ods. 3 zákona č. 543/2000 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a to spôsobom uvedeným v Prílohe č. 2a vyhlášky .
- Na parcele KN-C Č. 739/1 evidovanej s druhom pozemku trvalé trávne porasty prislúchajúca do Chráneného vtáčieho územia Poiplie . viesť trasu elektrického vedenia tak, aby ani jeho ochranné pásmo nezasiahlo do existujúceho krajinného prvku - brehového porastu Babského potoka] .
- V prípade nevyhnutého výrubu drevín rastúcich mimo lesa je tento potrebné zabezpečiť rozhodnutím so súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny (Obec Trebeľovce] v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v prípade, že sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 47 ods. 4 písm. a) a h) zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny t.j. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2 (mimo zastavaného územia obce) resp. s výmerou do 10 m2 (v zastavanom území obce), ak sa nejedná o dreviny inváznych druhov podla § 7b ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny uvedené v Prílohe. Č. 2a časť b) vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa. vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Samotný výrub drevín realizovať v mimo vegetačnom období (október až február príslušného kalendárneho roka)
- Všetky súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu vyskytujúcich sa drevín. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 83 7010 - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie .
- Zemné (výkopové) práce realizovať v mimo hniezdnom období (september až marec príslušného kalendárneho roka) .
- Výkopové práce v blízkosti drevín vykonávať ručne, aby sa minimalizovali poškodenia koreňového systému drevín. Pri prípadnom porušení koreňov hrubších ako 3 cm sa tieto môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetria. V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba ukotvenia dreviny prípadne potreba vykonania vyrovnávacieho rezu koruny .
- Ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach alebo výkopových prácach poškodí strom alebo jeho korene, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov .
- Kmene drevín chrániť pred poškodením stavebnými mechanizmami a stavebným materiálom. Výkopovú zeminu ani stavebný materiál neuskladňovať v blízkosti drevín .
- Realizáciu výkopových prác a umiestnenie káblov elektrického vedenia a ich následné opätovné zakrytie uskutočniť v čo najkratšej lehote, aby sa predchádzalo ohrozeniu chránených živočíchov .
- Rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) a písm. c) a § 35 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny týkajúcej sa ochrany chráneného živočícha, ktorého je zakázané: úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli; rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie; odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli; poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli. Za chránené živočíchy sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich
na európskom území členských štátov Európskej únie .
- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny alebo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov.
4/ Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2016/008557-1 z 24.08.2016
a) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb.
b) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch t. j. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie
c) Za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a zároveň si plní povinnosti pôvodcu odpadu. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby je pôvodca povinný nakladať v súlade s § 14 ods. I a ods. 2 a § 77 ods. 3 a 4 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhrornažďovaného odpadu.
d) Viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
e) Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočná zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení.
f) Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. l písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.
5/ Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2016/008559-1 z 20.09.2016
Po preštudovaní predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie tunajší úrad konštatuje, že uvedená činnosť podľa popisovaného rozsahu nie je zaradená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z .
Na základe predložených údajov v žiadosti, PD a po posúdení kritérií pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z., preto Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že navrhovaná činnosť ,,8958 - Trebeľovce, stred, zahustenie TS" podľa popísaného rozsahu činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona Č. 24/2006 Z.z .
V prípade, že navrhovaná činnosť by podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny pravdepodobne mala samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, je potrebné postupovať v súlade s § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z .
6/ Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č.OU-LC-OCDPK-2016/008511 zo dňa 24.08.2016
- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty III/2652 Rapovce - Trebeľovce
- v prípade vybudovania nových podperných bodov, resp. výmeny existujúcich podperných bodov žiadame v súlade s § 20 ods. 1 cestného zákona tieto umiestniť, resp. premiestniť tak, aby netvorili pevnú prekážku v krajnici uvedenej cesty
- žiadame dodržať minimálnu výšku vodiča VN vzdušnej siete nad terénom (od nivelety vozovky) v zmysle STN - EN 50423-1
- trasu káblov v súbehu s uvedenou cestou situovať mimo cestný pozemok
- počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedenej cesty, ktoré môže spôsobiť závadu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu
- na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál
-realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky
- pred realizáciou uvedených prác je investor stavby povinný v zmysle § 8 cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III. triedy Č. 2652 a určenie dočasného dopravného značenia .
7/ Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Banská Bystrica č. BBRSC/05648/2016/ 05795/2016 zo dňa 04.11.2016
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako správca ciest II. a III. triedy vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), s realizáciou stavby súhlasí a k predmetnej stavbe určuje nasledovné podmienky:
1/Realizácia prác v dotyku s cestou III. triedy podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu Lučenec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
2/Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov.
3/Podporné body musia byť osadené v min vzdialenosti 0,60 m od okraja vozovky , aby netvorili pevnú prekážku.
4/Po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom, ... ), tak, aby boli funkčné.
5/Ak po vytýčení trasy jestvujúcich inžinierskych sietí v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkol'vek zmenu oznámiť a prerokovať so zástupcami BBRSC, a.s ..
6/Stavebný materiál sa nemôže ukladať na vol'nú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia ( cestná priekopa ... )
7/V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ odbor CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu,
8/Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ - 001 v Lučenci, resp. zabezpečí riadenie dopravy odborne spôsobilou osobou,
9/Počas realizácie stavby - do odovzdania úsekov ciest preberacím protokolom správcovi cesty, za bezpečnosť na cestách zodpovedá zhotoviteľ stavby.
10/Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej
pozemnej komunikácie a jej vybavenia ( odvodňovacie zariadenia, priepusty, DZ, zvodidlá, .. ),
11/Pri znečistení vozovky je nutné okamžite zabezpečiť jej očistenie na náklady zhotoviteľa,
12/Mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky a je zakázané cestné priekopy prechádzať mimo na to zriadených vjazdoch
13/Začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na anna. vaclavikova@bbrsc.sk ) nahlásené min. 10 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., Banská Bystrica
14/V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnemu orgánu a správcovi cesty,
15/Pri realizácií stavebných prác v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky Č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon )
16/Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
8/ SPF Bratislava, Regionálny odbor Lučenec č. SPFZ/2016/107178 zo dňa 28.10.2016
Podľa žiadosti budú predmetnou stavbou dotknuté pozemky:
- vo vlastníctve neznámeho vlastníka (ďalej NV), s ktorým SPF v zmysle § 16 ods. 1 písm. b), c) zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov nakladá a to:
- E- KN č. 50/7 o výmere 1410 m2 , druh pozemku záhrada, E- KN č. 52/2 o výmere 935 m2, druh pozemku záhrada, vedené na LV č. 1196 v k. ú. Trebel'ovce v podiele ½ .
- C-KN č. 12 o výmere 376 m2 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV č. 163 v k.ú. Trebeľovce v podiele 2/8.
Slovenský pozemkový fond vydáva súhlas k umiestneniu stavby, k vydaniu územného rozhodnutie a stavebného povolenia pre stavbu ,,8558 - TREBEĽOVCE, STRED,ZAHUSTENIE TS" na vyššie uvedených pozemkoch NV v k.ú. Trebeľovce za nasledovných podmienok:
- jedná sa o stavbu ku ktorej je možné zriadiť vecné bremeno v zmysle § 11, ods. 8 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov,
- stavebník na dotknutý pozemok najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnej správe
katastra návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so
stavebným povolením,
- stavebník oznámi fondu že podal návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena a doloží znalecký posudok na určenie výšky hodnoty jednorázovej náhrady za vecné bremeno,
- Po dokončení stavebných prác bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byt' využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom.
- SPF si zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena v zmysle § II zákona 251/2012 Z.z. a držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť Slovenskému pozemkovému fondu vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností.
9/ Vyjadrenie SVP š.p. OZ Banská Bystrica č. CS40/2016/CZ10060/2016-210 zo dňa 26.08.2016
S realizáciou stavby ,,8958 - Trebel'ovce, stred, zahustenie TS" v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je z pohl'adu záujmov sledovaných SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možné súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:
- V mieste navrhovaného križovania Babského potoka zemným VN vedením v r. km 1,010 je do neho zaústený bezmenný I'avostranný prítok Babského potoka, ktorého upravené koryto je v tomto mieste tvorené parcelou KN-C Č. 626. Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme s navrhnutým miestom križovania Babského potoka, ktoré žiadame zrealizovať v úseku nad sútokom s jeho I'avostranným prítokom, a to vo vzdialenosti min. 20,0 m od pôvodne navrhnutého miesta križovania v predloženej PD (t.z. križovanie toku je potrebné vykonať v r. km min. 1,030, príp. v ešte vyššom úseku toku).

- V súvislosti so správou vodného toku je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže v zmysle § 49 Zákona NR SR Č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od ich brehovej čiary.

- Pri trasovaní káblového vedenia v súbehu s korytom Babského potoka žiadame uloženie všetkých káblových vedení. objektu kioskovej TS ako aj PB Č. 1 mimo pobrežných pozemkov vodného toku, t.j. vo vzdialenosti min. 5,0 m od jeho brehovej čiary.

- Vzhl'adom na vyššie uvedené žiadame, aby boli montážne jamy pre realizáciu riadeného pretlaku vybudované mimo pobrežných pozemkov vodného toku (t.j. min. 5,0 m od brehovej čiary) tak, aby bolo možné uloženie káblov chráničky dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie aj v rámci celej šírky pobrežných pozemkov toku.
- Križovanie a súbeh káblového vedenia s vodným tokom je nutné zrealizovať v zmysle STN 73 6822
Krlžovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi, pričom musia byť navrhnuté a zrealizované
tak, aby SVP Š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodnom toku v sťažených
podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov (ručne) ako dôsledok ochranného pásma podzemných
a nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Elektrické káble je preto potrebné pod dnom
koryta toku a v rámci jeho pobrežných pozemkov uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie
minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca toku mohol pri jeho správe a údržbe používať
ťažkú mechanizáciu bez väčších obmedzení. Pri vzdušnom križovaní vodného toku musí vol'ná výška
káblov umožňovať bezpečný prejazd nákladnej dopravy a mechanizácie.

- Ako správca Babského potoka si vyhradzujeme právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Ipl'a Lučenec (p. Végh - mobil 0903601 845, resp. Ing. Hronec - mobil 0910 890 660).
- Montážne jamy pri realizácii riadeného pretlaku bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správa povodia horného Ipl'a Lučenec. O uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V takom prípade správca vodného toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovatel'ovi) elektrickej siete pri výkone prevádzky a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom alebo v rámci pobrežných pozemkov vodného toku.

- V rámci križovania koryta vodného toku musí byť chránička káblového vedenia uložená s krytím min. 1,50 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu). Dno koryta vodného toku v mieste jeho križovania káblovým vedením je potrebné po zatiahnutí chráničky opevniť kamennou rovnaninou primeranej frakcie v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietočnej kapacity koryta toku. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné, upravené koryto vodného toku.

- Pri uložení vedenia v súbehu s korytom toku v rámci jeho pobrežných pozemkov je káblové vedenie potrebné taktiež uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, resp. zabezpečiť mechanickú ochranu uloženého káblového vedenia dostatočnou únosnosťou nadložia - napr. jeho zvýšeným krytím uložením vedenia v hlbke min. 1,20 m.

- V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a pril'ahlých pobrežných pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. V prípade nutnosti výrubu stromov je tento potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 47 zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku.
Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku, na pobrežných pozemkoch a ani v blízkosti toku, okrem materiálu použitého na úpravu pobrežných pozemkov po uložení káblového vedenia.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Podzemné vedenie križujúce vodný tok a súbeh jeho trasy s korytom toku je v rámci pobrežných pozemkov potrebné označiť dobre viditel'nými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: "POZOR NEBÁGROVAŤ"; v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovatel' vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby výkresy skutočného uloženia
káblového vedenia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodného toku (situáciu celej trasy) vrátane zameranej kóty krytia chráničky s uloženým káblovým vedením, ako aj kóty pevného dna daného toku vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdlžny a priečny profil uloženia chráničiek).
- Nakol'ko náš štátny podnik ako správca vodného toku Babský potok nie je vlastníkom pozemkov pod jeho korytom, bude potrebné s SVP, š.p. OZ Banská Bystrica uzatvoriť najneskôr do doby kolaudácie stavby zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho dotyčný vodný tok. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou a protokol o vykonaní kontroly uloženia podzemného vedenia pod jeho korytom.
- Prevádzkovatel' káblového vedenia sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta vodného toku v mieste jeho križovania alebo uloženia v rámci pobrežných pozemkov v súbehu s vodným tokom vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie jeho trasy.
- V prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie distribučnej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovatel'.
- V prípade, že uložené káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci predmetného vodného toku, zabezpečí prevádzkovatel' elektrickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- V prípade, že by počas výstavby a prevádzkovania predmetnej stavby došlo k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovatel'a, resp. dodávatel'a stavebných prác z dôvodu vybreženia vody z koryta vodných tokov, SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a I'adu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podl'a § 49 ods. 5 zákona o vodách Č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
10/ Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici č. KPUBB-2016/18366-2/70783/BRE zo 16.09.2016
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len "KPÚ Banská Bystrica") z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom určuje zámer spoločnosti Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina realizovať líniovú stavbu ,, 8958 - Trebeľovce , stred, zahustenie TS“ na pozemkoch v katastrálnom území Trebeľovce , okres Lučenec, za prípustný .
11/ StVPS a.s. Banská Bystrica č. 226/2016 zo dňa 21.09.2016
K predloženému dávame nasledovné vyjadrenie:
V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod v našej správe, ktorý sme Vám informatívne zakreslili do priloženej situácie.
Žiadame rešpektovať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z " o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách pri vodovodnom potrubí DN 100 PE " 1,5 m od okraja vodovodného potrubia na obe strany .
Pri križovaní a súbehu káblového vedenia s potrubím verejného vodovodu, požadujeme rešpektovať STN 73 6005 " Priestorová úprava inžinierskych sieti".
Pred zahájením stavebných prác požiadať o presné vytýčenie našich sieti v teréne. Stavebné práce v ochrannom pásme verejného vodovodu vykonávať pod dohľadom našich pracovníkov. Kontaktné osoby Ing. Ďurbis, mob. 0918709101.
12/ SSE-D, a.s. Žilina zo dňa 4.4.2016
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. (ďalej len SSE - O) súhlasí s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu.
Odôvodnenie:
1. S technickým riešením podla predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
2. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:
Montáž VN podzemného vedenia, dl. trasy: 570m
Montáž NN podzemného vedenia, dl. trasy: 20m
Montáž kioskovej trafostanice: 1ks
Montáž NN nadzemného vedenia, dl. trasy: 300m
2.Žiadame, aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom právoplatnom územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby alebo aby boli v návrhu zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
3. Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.sse-d.sk.
4. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.
13/ Slovak Telekom a.s. Bratislava č. 6611623100 zo dňa 30.08.2016
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom. a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA. s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydane rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK. ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z, z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení. v prípade zmeny vyznačeného polygónu. dôvodu žiadosti. účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3, Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zisti!, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom.a.s. alebo DIGI SLOVAKIA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ing. Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, +421 474332211
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, S.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujrnovorn
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi:
Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, 0903559534
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11.Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 13. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekorn.a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:
Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázatel'né oboznámenie zamestnancov, ktori budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 rn na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podl'a STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
14/ SPP – distribúcia a.s. Bratislava č. TD/836/LCMV/2016 zo dňa 31.08.2016
SPP-D, ako prevádzkovatel' distribučnej siete, podl'a ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike") SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcía, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel.č. +421 482424801)najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných
prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a
hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení
osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel.č, : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške
300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohladniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozornení, že prípadné námietky a pripomienky môžu byť uplatnené najneskoršie na ústnom pojednávaní.
Námietky účastníkov konania: na základe oznámenia o začatí konania o umiestnení stavby na ústnom pojednávaní dňa 08.12.2016 boli účastníkmi konania uplatnené nasledovné námietky:
1/ Anna Skypalová, 985 31 Trebeľovce 119
Juraj Skypala 985 31 Trebeľovce 118
Vymeniť drevený stĺp na dvore. (Poznámka stavebného úradu: ide o podperný bod pre elektrické vedenie)

Uplatnenej námietke stavebný úrad vyhovuje a žiada investora požiadavku zakresliť do ďalšieho stupňa projektu pre vydanie stavebného povolenia.

2/ Judita Vančová, 985 31 Trebeľovce č. 13 zastúpená Milanom Vančom ,Trebeľovce 13
Pri výkopových prácach žiadam dať do pôvodného stavu oplotenie pozemku, napojenie odvodu dažďovej vody do potoka, náhradu prípadnej škody na odstránených ovocných prípadne okrasných stromoch.

Uplatnenej námietke stavebný úrad vyhovuje, uvedené požiadavky budú riešené pri realizácii stavby v zmysle platných predpisov.

Správny poplatok 100 € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e:

Navrhovateľ: SSE – Distribúcia a.s. ,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 34442 151 zastúpená LiV EPI s.r.o. Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava IČO: 35745401 podal dňa 21.10.2016 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ 8558 – Trebeľovce , STRED, ZAHUSTENIE TS“
Stavba pozostáva z objektov:SO 01 – Navrhované VN podzemné káblové vedenia, SO 02- Navrhovaná trafostanica, SO 03 – Navrhované NN podzemné a vzdušné káblové vedenia
Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.
Obec Trebeľovce oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením pod číslom 342/2016-Tr zo dňa 23.11.2016 s ústnym pojednávaním s uplatnením námietok na ústnom pojednávaní .
Námietky účastníkov konania: na základe oznámenia o začatí konania o umiestnení stavby na ústnom pojednávaní dňa 08.12.2016 boli účastníkmi konania uplatnené nasledovné námietky:
1/ Anna Skypalová, 985 31 Trebeľovce 119
Juraj Skypala 985 31 Trebeľovce 118
Vymeniť drevený stĺp na dvore. (Poznámka stavebného úradu: ide o podperný bod pre elektrické vedenie)

Uplatnenej námietke stavebný úrad vyhovuje a žiada investora požiadavku zakresliť do ďalšieho stupňa projektu pre vydanie stavebného povolenia.

2/ Judita Vančová, 985 31 Trebeľovce č. 13 zastúpená Milanom Vančom ,Trebeľovce 13
Pri výkopových prácach žiadam dať do pôvodného stavu oplotenie pozemku, napojenie odvodu dažďovej vody do potoka, náhradu prípadnej škody na odstránených ovocných prípadne okrasných stromoch.

Uplatnenej námietke stavebný úrad vyhovuje, uvedené požiadavky budú riešené pri realizácii stavby v zmysle platných predpisov.

Na základe predložených dokladov bolo zistené, že projekt pre vydanie územného rozhodnutia rieši umiestnenie stavby „ 8558 – Trebeľovce , STRED, ZAHUSTENIE TS “ v k. ú. Trebeľovce .
Stavba bude realizovaná v kat. území Trebeľovce v zastavanom území aj mimo zastavaného územia.
Účelom je výstavba nového podzemného vedenia VN, osadenie kioskovej trafostanice, a NN podzemného a vzdušného vedenia. Uvedená stavba nemá nadväznosť na iné stavby .
K územnému konaniu sa vyjadrili: Obec Trebeľovce , SPF Bratislava regionálny odbor Lučenec, Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP /odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, ochrana vôd, ochrana ovzdušia, EIA/, Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a PK, Okresný úrad Lučenec , pozemkový a lesný odbor odbor krízového riadenia, Okresný úrad v Lučenci ,odbor krízového riadenia, Lučenec, Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, ORH a ZZ Lučenec, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, SSE – distribúcia a.s. Žilina, StVPS a.s. B. Bystrica, SPP – distribúcia a.s. Bratislava , Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Banská Bystrica , Energotel a.s. Bratislava , Telefonica O2 Slovakia s.r.o. Bratislava ,
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Anna Skypalová, 985 31 Trebeľovce 119, Juraj Skypala 985 31 Trebeľovce 118, Judita Vančová, 985 31 Trebeľovce č. 13 zastúpená Milanom Vančom ,Trebeľovce 13.
Ich súhlasné stanoviská, požiadavky a námietky boli skoordinované a prípadné podmienky sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Stavba musí byť umiestnená a realizovaná v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Umiestnenie stavby vyhovuje obecným aj technickým požiadavkám na výstavbu podľa oddielu 3, II. časti stavebného zákona.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a 54 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov do15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Mesto Lučenec,
Mestský úrad. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.Štefan Š u l e k
starosta obce


Toto rozhodnutie má charakter verejnej vyhlášky a v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov a § 42 ods.2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli Obce Trebeľovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.
Vyvesené dňa: Zvesené dňa
Pečiatka a podpis:


Príloha pre navrhovateľa:
-Grafická príloha /§ 39a ods. 1 stavebného zákona/, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.


Doručí sa:
navrhovateľ:
SSE – Distribúcia a.s. ,Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
zastúpená LiV EPI s.r.o. Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava
zodpovedný projektant:
Ing.Dušan Držík, LiV EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava

vlastníci a užívatelia dotknutých nehnuteľností:
Marian Vilhan, 985 31 Trebeľovce 280
Dušan Vilhan, SNP , 985 11 Halič
Agro Insemas, s.r.o., 986 01, Ratka, č. 44, SR
Ján Lapin , 985 31 Trebeľovce č. 287
Anna Skypalová, 985 31 Trebeľovce 119
Juraj Skypala 985 31 Trebeľovce 118
Farm Lučenec, s. r. o., Gajova 13, Bratislava l, PSČ 811 09, SR
Anna Vargová, Ľ. Štúra 19, 94 01 Lučenec
Norbert Orlai, 985 31 Trebeľovce 37
Margita Orlaiová, 985 31 Trebeľovce 37
Norbert Nuota, 985 31 Trebeľovce 116
Judita Vančová, 985 31 Trebeľovce č. 13
Miroslav Nagy, 985 31 Trebeľovce 34,
Klára Kontorová, 985 31 Trebeľovce 73
Alexander Nagy, 936 01 Šahy č. 18/A/1
Štefan Sarvaš, 985 31 Trebeľovce č. 50
Mária Gulyášová, Nám. Slobody 764/24, 986 01 Fiľakovo
Jozef Bóna, 985 31 Trebeľovce 68
Katarína Sarvašová, Maróthyho č. 2, 984 01 Lučenec
Beáta Bónová, Nám. Slobody BP 1, 986 01 Fiľakovo
Edita Detvajová, Nám. Slobody BP 1, 986 01 Fiľakovo
Zuzana Hrnčiarová, Rúbanisko II. 427/62, 984 03 Lučenec
Alžbeta Zsigárcsiková, Malá 2075/3, 929 01 Dunajská Streda
Juraj Skypala, 985 31 Trebeľovce 118
Mária Skypalová, 985 31 Trebeľovce 118

dotknutí účastníci konania:
Obec Trebeľovce , Obecný úrad Trebeľovce
SPF, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP /odpadové hospodárstvo, ochrana prírody, ochrana vôd, ochrana ovzdušia, EIA/
Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a PK
Okresný úrad Lučenec , pozemkový a lesný odbor odbor krízového riadenia, Nám. republiky č. 26, 984 01 Lučenec
Okresný úrad v Lučenci ,odbor krízového riadenia, Nám. republiky č. 26, 984 01 Lučenec
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, Nám. Republiky č. 26, 984 01 Lučenec
ORH a ZZ Lučenec
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska č. 69, 974 98 Banská Bystrica
SSE – distribúcia a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
StVPS a.s. B. Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
SPP – distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta č. 21, 974 05 Banská Bystrica
Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 BratislavaNOVÝ ROK 2017

Všetkým našim občanom želám aby v Novom roku nepotrebovali lekára,opravára,hasiča ,právnika a ani bankára.

Štefan Śulek, starostaOZNAMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:

16.decembra 2016 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:

1/ Otvorenie
2/ Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019
3/ Návrh Všeobecne záväzných nariadení obce
4/ Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNÁMENIEOZNAM

MapaOZNAMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:


23.septembra 2016 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o plnení rozpočtu obce za I.polrok 2016
3/ Prerokovanie Programu rozvoja obce 2016-2020
4/ Rôzne
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obcePOZVANKAFOLKLÓRNY FESTIVAL 2016 !!!!


Piaty ročník folklórneho festivalu Trebeľovce 2016

Pozvánka


Obec Trebeľovce a FZ Jánošík pri DMS Fiľakovo si Vás dovoľujú srdečne pozvať
na 5. ročník folklórneho festivalu Trebeľovce 2016

Kedy: 29.augusta 2016
Kde: Amfiteáter pri K.D. Trebeľovce
Vstupné: dobrovoľné
Sprievodné podujatia:
Jarmok ľudových remesiel
Výstava fotografií „V hľadáčiku Ďatelinka“


Program:


1. Programový blok :
„Domáci a ich hostia“ 14:00h – 16:30h
DFS pri ZŠ Trebeľovce, DFS Jánošík Fiľakovo,
DFS Rakonca Fiľakovo, FSk Čemerňané,
Sólisti súboru Donskí kozáci z Ruska,
FS Jánošík Fiľakovo a ĽH Ďatelinka
2. Programový blok :
„Jubilanti“17:00h – 21:00h
ĽH Ďatelinka a jej sólisti , FS Detva z Detvy,
FS Marína zo Zvolena.

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Obec Trebeľovce v zmysle § 9a ,ods.5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí zverejňuje zámer odpredať priamym predajom tento nehnuteľný majetok obce Trebeľovce :
-parc.č. 335, výmera 594 m2 zastavané plochy a nádvoria
-parc.č. 336, výmera 277 m2 zastavané plochy a nádvoria
-parc.č. 337/1, výmera 153 m2 zastavané plochy a nádvoria
-parc.č. 337/2, výmera 39 m2 zastavané plochy a nádvoria
-parc.č. 338, výmera 216 m2 záhrady
-parc.č. 339, výmera 290 m2 záhrady
-rodinný dom s.č. 4 na parc.č 336
-rodinný dom s.č 3 na parc.č. 337/1
Nehnuteľnosť obec predáva v celku.Cenovú ponuku záujemca predloží najneskôr do 31.7.2016
Cenová ponuka musí byť najneskôr v určený deň doručená písomne v zalepenej obálke,
viditeľne označenej : „PRIAMY PREDAJ– Neotvárať!“ na Obec Trebeľovce,Obecný úrad
Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce

Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

a) Označenie záujemcu:

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav a telefónne číslo. Ak je záujemca ženatý/vydatá aj meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť manželky/manžela.

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktorá/é sú štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý právnickú osobu zapísal a číslo zápisu.

b) Označenie nehnuteľnosti

c) Výšku ponúknutej kúpnej ceny za nehnuteľnosť.

d) Účel využitia nehnuteľnosti..

e) Čestné vyhlásenie záujemcu:

- fyzická osoba, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, čestné vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/ manžela.

- právnická osoba, že zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods. 7 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

f) Vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov podľa § 7 Zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

g) Vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak bude jeho cenová ponuka vyhodnotená ako najvýhodnejšia a obecné zastupiteľstvo mu schváli priamy predaj predmetného pozemku, bude znášať všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti (t.j. správny poplatok z návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) náklady ktoré vznikli obci v súvislosti s priamym predajom (t.j. náklady na vyhotovenie znaleckého posudku.) ako aj náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy.

Každý záujemca môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Ak záujemca podá viac cenových ponúk, všetky budú vylúčené z priameho predaja. Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho predaja.

Obec Trebeľovce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, prípadne priamy predaj zrušiť.

Vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov posúdi obecné zastupiteľstvo a rozhodne o priamom predaji majetku obce za cenu minimálne vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu. Zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Obec Trebeľovce si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho predaja kúpnou zmluvou.

Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

V prípade záujmu bližšie informácie k predmetu priameho predaja majetku obce môžete získať na tel. č. 0905270591, 0474398151 alebo osobne na Obecnom úrade v Trebeľovciach počas stránkových hodín.

Štefan Šulek,starosta obce

Zverejnené 4.7.2016OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:


10.júna 2016 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o hospodárení obce za I.štvrťrok 2016
3/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi
a drobnými stavebnýmio odpadmi na území obce Trebeľovce
4// Návrh na vymenovanie riaditeľov ZŠ a MŠ Trebeľovce
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Schválenie uznesenia a záverV zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obcePOZVÁNKA NA STAVANIE MÁJA

Obecný úrad Trebeľovce a Klub dôchodcov Trebeľovce Vás pozývajú na stavanie mája
dňa 29.mája 2016 (piatok)
od 17.00 pri KD TrebeľovceOZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:
31.marca 2016 (štvrtok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Správa o hospodárení obce,plnení rozpočtu a schválenie
ročnej účtovnej závierky za rok 2015
3/ Rôzne
4/ Diskusia
5/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceVÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR TREBEĽOVCE

Okrsok Trebeľovce Muľka Láza Spolu
Voličov
382
113
240
735
Zúčastnilo sa
200
64
156
420
% účasti
52,3%
56,7%
65%
57,1
Platné hlasy
199
63
151
413
TIP
9
1
10
SMS
1
1
2
Oľano
11
2
3
16
Šanca
1
1
2
4
Sme rodina
12
2
11
25
Strana zelených
1
1
Most-Híd
22
17
7
46
SNS
13
4
22
39
Odvaha
1
1
KSS
3
3
SMER
71
22
74
167
KDH
7
2
9
SOK
1
1
2
ĽSNS
14
4
14
32
Sieť
1
5
2
8
SMK
15
1
4
20
Priama demokr.
1
1
SAS
17
5
5
27Výberové konanie MŠ

Obec Trebeľovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:


Materská škola Trebeľovce 110, 985 31 Rapovce


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávaniemiesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancocha o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačnépožiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbornýchzamestnancov.
stredoškolské vzdelanie a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
profesijný životopis
návrh koncepcie rozvoja školy
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť
najneskôr do 18.marca 2016 na adresu:
Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce, v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie MŠ-neotvárať!.

V Trebeľovciach ,22.februára 2016
Štefan Šulek
starosta obceVýberové konanie-ZŠ

Obec Trebeľovce v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:


Základná škola Trebeľovce 21, 985 31 Rapovce

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávaniemiesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancocha o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú
kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
doklad o absolvovaní 1. atestácie
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
profesijný životopis
návrh koncepcie rozvoja školy
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť
najneskôr do 18.marca 2016 na adresu:
Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109, 985 31 Rapovce v zalepenej obálke s výrazným označením Výberové konanie ZŠ-neotvárať!.

V Trebeľovciach, 22.februára 2016
Štefan Šulek
starosta obceINFORMACIE PRE VOLIČOV

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
 zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 adresu trvalého pobytu,
 adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
 obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 hlasovacie lístky,
 návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
***
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-nrsrPOUČENIE PRE VOLIČOV...

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec / okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.NOVÝ ROK

Veľa zdravia, šťastia, radosti a veľa slnečných dní v novom roku
2016 prajeme všetkým našim obyvateľom.VOLBY DO NRSR 2016

URČENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A VOLEBNEJ MIESTNOSTIV zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a rozhodnutia predsedu NR SR č. 307/2015 Z.z o vyhlásení volieb do NR SR na 5.marca 2015


určujem pre OBEC TREBEĽOVCE:

Volebný okrsok č.1 - tvorí obec Trebeľovce, vrátane časti Dolná Bába
Volebnú miestnosť: Kultúrny dom Trebeľovce – zasadačka

Zároveń v zmysle § 19 ods. 4 zákona vymenúvam: Máriu Mužíkovú, pracovníčku obecného úradu v Trebeľovciach za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.1.

Volebný okrsok č.2 - tvorí časť obceMuľka
Volebnú miestnosť: Kultúrny dom Muľka– veľká sála

Zároveń v zmysle § 19 ods.4 zákona vymenúvam: Ing.Nadeždu Vilhanovú, pracovníčku obecného úradu v Trebeľovciach za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.2.

Volebný okrsok č.3 - tvorí miestna časť Trebeľovce- Láza
Volebnú miestnosť: Klub dôchodcov Láza

Zároveń v zmysle § 19 ods.4 zákona vymenúvam: Mgr.Beatrix Sabóovú, pracovníčku obce Trebeľovce za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.3.


Trebeľovce, 2.12.2015Štefan Šulek,starosta obceOZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:

5.júna 2015 (piatok) o 17.00 hod
v Klube dôchodcov na Láze
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie
2/ Príprava Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
3/ Návrh VZN obce
4/ Rôzne :
a/ Prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú Trebeľovce , časť Lazy
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNAM O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Trebeľovce podľa § 82 zák.č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.apríla 2015 bolo začaté správne konanie vo veci žiadosti DITÚRIA-S, s.r.o, Masarykova 30, 984 01 Lučenec o povolenie na výrub stromov na parc.č.CKN 766/1, trvalé trávne porasty (E parc.č. 412 lesné pozemky) v k.ú Trebeľovce. Vyzývame každého, kto sa chce zúčastniť správneho konania, aby svoj záujem byť účastníkom začatého správneho konania potvrdil písomne alebo elektronicky správnemu orgánu: Obec Trebeľovce, Trebeľovce 109,985 31 Rapovce, e mail: obectrebelovce@dkn.sk najneskôr do 30.apríla 2015.

v Trebeľovciach 20.4.2015

Štefan Šulek,starosta obce
OZNAM O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Trebeľovce podľa § 82 zák.č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.marca 2015 bolo začaté správne konanie vo veci žiadosti Márii Šulekovej, Trebeľovce 72 o povolenie na výrub stromov na parc.č.CKN 663,ttp (E parc.č. 1095/79 o.p) v k.ú Trebeľovce. Vyzývame každého, kto sa chce zúčastniť správneho konania, aby svoj záujem byť účastníkom začatého správneho konania potvrdil písomne alebo elektronicky správnemu orgánu: Obec Trebeľovce, Trebeľovce 109,985 31 Rapovce, e mail: obectrebelovce@dkn.sk najneskôr do 23.marca 2015OZNAM

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:
13.marca 2015 (piatok) o 17.00 hod
v kancelárii starostu obce Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/Otvorenie
2/Správa o hospodárení obce a plnení rozpočtu obce za rok 2014
3/Plán kontrolnej činnosti na rok 2015
4/ Rôzne:
a/ Dituria-S s.r.o-vyjadrenie obce k vydaniu Rozhodnutia o využití územia (lom
Trebeľovce-Láza)
b/ Kolek s.r.o -stanovisko obce k podnikateľskému zámeru vybudovania
protipovodňových úprav v katastri obce Trebeľovce
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver

V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNAM.

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:
9.januára 2015 (piatok) o 18.00 hod
v Kultúrnom dome Muľka
s p r o g r a m o m:1/Otvorenie
2/Prerokovanie návrhu činnosti OZ na rok 2015
3/ Rôzne
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceOZNAM

Na web stránku obce boli v časti "Inštitúcie v obci" pridané linky na dokumenty pozemkových spoločenstiev Urbariát Trebeľovce a Urbariát Trebeľovce-Muľka.OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:
11. decembra 2014 (štvrtok) o 18.00 hod
v kancelárii starostu obce
s p r o g r a m o m:1/ Otvorenie a zloženie sľubu poslanca
2/ Rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom do roku 2017
3/ Všeobecne záväzné nariadenia obce
4/ Rôzne
5/ Diskusia
6/ Schválenie uznesenia a záver
V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obce


OZNÁMENIE

V súlade s § 12 ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení oznamujeme, že ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach sa uskutoční dňa:

24. novembra 2014 (pondelok) o 18.00 hod
v malej sále KD Trebeľovce
s p r o g r a m o m:1/Otvorenie
2/Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Trebeľovce
Predkladá: Katarína Sarvašová, predsedkyňa MVK
3/ Zloženie sľubu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva
4/ Vystúpenie novozvoleného starostu obce


V zmysle § 12 ods. 9 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je rokovanie obecného zastupiteľstva verejné .

Štefan Šulek
starosta obceVÝSLEDKY VOLIEB 15.11.2014


Miestna volebná komisia v zmysle § 45 zák. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejňuje výsledky volieb starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva :


Voľby starostu obce Trebeľovce:


1. Štefan Šulek , 408 platných hlasov bol zvolený za starostu obce
2. Helena Slivková, 35 platných hlasov


Voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Trebeľovciach:

1. Mgr.Marcel Hudec, 272 hlasov, bol zvolený za poslanca OZ
2. Ing. Jozef Šulek, 259 hlasov, bol zvolený za poslanca OZ
3. Ing.Milan Vilhan, 211 hlasov, bol zvolený za poslanca OZ
4. Marian Lapin, 207 hlasov ,bol zvolený za poslanca OZ
5. Ján Žilka, 206 hlasov ,bol zvolený za poslanca OZ
6. Igor Lapin, 198 hlasov, bol zvolený za poslanca OZ
7. Mikuláš Chebeň, 176 hlasov ,bol zvolený za poslanca OZ

8. Mgr.Tibor Kontor, 170 hlasov, náhradník za poslanca do OZ
9. Dušan Petrinec, 129 hlasov, náhradník za poslanca do OZ
10. Ján Bolyos, 101 hlasov, náhradník za poslanca do OZ


Mária Mužíková, zapisovateľka miestnej volebnej komisie v.r


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Miestna volebná komisia v zmysle § 18 zák. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov:

Zaregistrovaní kandidáti na starostu obce Trebeľovce:


1. Helena Slivková., 54 r., SZČO, Trebeľovce 240, nezávislá kandidátka
2. Štefan Šulek, 57 r., technik, Trebeľovce 71, nezávislý kandidátZaregistrovaní kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva:
1. Ján Bolyos, 21 r., skladník, Trebeľovce –Muľka 7, KSS
2. Marcel Hudec, Mgr., 45 r., učiteľ, Trebeľovce 166, SMER - SD
3. Mikuláš Chebeň, 53 r., robotník, Trebeľovce 176, SDS
4. Tibor Kontor, Mgr., 56 r., pedagóg , Trebeľovce 73, NOVA
5. Igor Lapin, 45 r., robotník, Trebeľovce 219, SMS
6. Marian Lapin, 52 r., maliar, Trebeľovce 182, SMER - SD
7. Dušan Petrinec, 45 r., stolár, Trebeľovce – Muľka 26, SMER - SD
8. Jozef Šulek, Ing., 50 r., stredoškolský učiteľ, Trebeľovce 72, SMER - SD
9. Milan Vilhan, Ing., 58 r., obchodný manažér,Trebeľovce 276, SMER - SD
10. Ján Žilka, 60 r., roľník, Trebeľovce 245, KDH


Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Mária Mužíková, zapisovateľka miestnbej volebnej komisie v.r


OZNAM O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA

Obec Trebeľovce podľa § 82 zák.č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.septembra 2014 bolo začaté správne konanie vo veci žiadosti Urbariátu Trebeľovce-Muľka, pozemkové spoločenstvo, Muľka 16 o povolenie na výrub stromov, kríkov a krovia na parc.č. 388/3, 388/5 a 388/7 v k.ú Muľka a povolenie na výrub nežiadúcich stromov, kríkov a krovia popri prístupovej komunikácii na TVS Blatný vrch. Vyzývame každého, kto sa chce zúčastniť správneho konania, aby svoj záujem byť účastníkom začatého správneho konania potvrdil písomne alebo elektronicky správnemu orgánu: Obec Trebeľovce, Trebeľovce 109,985 31 Rapovce, e mail: obectrebelovce@dkn.sk najneskôr do 29.septembra 2014.OZNÁMENIE

OZNÁMENIE


o určení počtu poslancov , o utvorení volebných obvodov
a ďaľších skutočnostiach pre voľby do orgánov samosprávy obcí
15. novembra 2014
1/ Obecné zastupiteľstvo v TREBEĽOVCIACH
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) uznesením zo dňa 20. júna 2014 č. II/2014 určilo, že:
- Obecné zastupiteľstvo v TREBEĽOVCIACH bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode utvorenom pre celú obec .
- starosta obce bude vykonávať funkciu v plnom rozsahu


2/ Starosta obce
- vymenoval podľa § 11a zákona Máriu Mužíkovú, Trebeľovce 278, zamestnankyňu obce za zapisovateľku miestnej volebnej komisie a za zamestnanca obce zodpovedného za voľby
- určil podľa § 11 zákona 346/1990, že voľby sa uskutočnia vo volebných okrskoch:
č.1 Trebeľovce (Trebeľovce a časť Dolná Bába) – volebná miestnosť malá sála KD Trebeľovce
č.2 Muľka (miestna časť Muľka) – volebná miestnosť sála KD Muľka
č.3 Láza (časť Láza) – volebná miestnosť Klub dôchodcov Láza


3/ Obec Trebeľovce má 950 obyvateľovUrbariát Trebeľovce-Muľka,pozemkové spoločenstvo-dokumenty

Na internetovej stránke obce sú v časti Samospráva-faktúry,zmluvy,objednávky ,2014, zverejnené zakladajúce dokumenty Urbariátu Trebeľovce -Muľka