Tlačivá na stiahnutie 


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav


Žiadost o zápis SHR zrušenie

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Oznámenie usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejných kultúrnych podujatí

Oznámenie usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí