Starosta obce

 


Štefan Šulek, Trebeľovce 71, Tel. 4398151, 0905270591

 

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon. /5/

(2) Starosta skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

(3) Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) predsedu samosprávneho kraja,
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
f) podľa osobitného zákona.10b)

(4) Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

(5) Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce 13) a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; 14) v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. 14a)

(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.

(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

(9) Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk, ak

a) poruší nariadenie,
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

(10) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. /15/ Pokuta je príjmom obce.

(11) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. /15a/ -zák.č.253/1994 Z.z :

(§ 3


(1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. (2) Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu. § 4 (1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto: 1. do 500 obyvateľov 1, 49-násobok 2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1, 65-násobok 3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1, 98-násobok 4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2, 17-násobok 5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2, 34-násobok 6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2, 53-násobok 7. od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2, 89-násobok 8. od 50 001 do 100 000 obyvateľov 3, 19-násobok 9. nad 100 000 obyvateľov 3, 58-násobok (2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. (3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. (4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. (5) Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. (6) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0, 3. (7) Obecné zastupiteľstvo v obci s počtom obyvateľov do 500 môže kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1, 49-násobok platu až na 0-násobok počas jeho funkčného obdobia.". (8) Počas ozdravného režimu alebo nútenej správy obce podľa osobitného predpisu8) patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo počas tejto doby nemôže starostovi zvýšiť plat podľa odseku 2. (9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v eurách.

 

UZNESENIE č.II/2013 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.marca 2013 Obecné zastupiteľstvo v Trebeľovciach III/ určuje 1. mesačný plat starostu obce Trebeľovce podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z.z. v sume 1328 €, s účinnosťou od 01.01.2013. 2. zvyšuje plat starostu obce Trebeľovce podľa § 4 ods. 2 zákona o 45 % t.j 597 € s účinnosťou od 1.1.2013 IV/ schvaľuje a/ mesačný plat hlavného kontrolóra obce podľa § 18c ods.1 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v sume 52 € a mesačnú odmenu 30% t.j 16 € s účinnosťou od 1.1.2013

 

 

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.  za kalendárny rok 2015

 

A. Základné údaje o verejnom funkcionárovi

Meno a priezvisko (tituly)                     Štefan Šulek

Rodné priezvisko                                   Šulek

Rodné číslo                                            561119/6855

Adresa na doručovanie doporučených zásielok   Trebeľovce 71, 985 31 Rapovce

Verejná funkcia vykonávaná predchádzajúci rok podľa čl. 2 ods. 1 úst. zák. č. 357/2004 Z. z., za ktorú sa dáva toto oznámenie   : starosta obce Trebeľovce
 
B.  Údaje oznámenia
1. Ku dňu podania tohto oznámenia spĺňam podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného zákona, keďže:

  1. nevykonávam funkcie, zamestnanie a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou verejného funkcionára podľa Ústavy Slovenskej republiky a zákonov,
  2. nie som štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti (okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze),
  3. nepodnikám, (nevzťahuje sa na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom stanovených podmienok))

2. Popri výkone funkcie verejného funkcionára  vykonávam nasledovné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom pomere (čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Nevykonávam  iné zamestnanie v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu

Nie som dlhodobo plne uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa Zákonníka práce        

3.Vykonávam nasledovnú podnikateľskú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b)  ústavného zákona):
nevykonávam podnikateľskú činnosť

4.Vykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť ( čl. 5 ods. 2 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona) : 
Nevykonávam inú samostatnú zárobkovú činnosť

5.  Počas výkonu verejnej funkcie  mám tieto funkcie (čl. 7 ods. 1 písm. c) ústavného zákona):

a/ nevykonávam funkciu v štátnom orgáne
b/   nevykonávam inú  funkciu v  územnej samospráve 
c) Nevykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť, ktoré mi vyplýva zo zákona alebo v ktorých má obec (VÚC) majetkovú účasť, a v ktorých zastupujem obec
d) Nevykonávam funkciu v orgánoch právnických osôb nevykonávajúcich podnikateľskú činnosť

 

6. V uplynulom kalendárnom roku som z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú dávam oznámenie a z výkonu funkcií, povolaní a činností, ktoré uvádzam v bodoch B/ 2 až 5, dosiahol nasledovný príjem (čl. 7 ods. 1 písm. d) ústavného zákona):

  1. príjem z výkonu funkcie verejného funkcionára, za ktorú sa dáva oznámenie, za uplynulý kalendárny rok k 31.12.2014 :25.361,05 €

 

  1. príjem z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností -  0 €k

C. Majetkové pomery verejného funkcionára  a majetkové pomery   manžela/manželky a neplnoletých detí,  ktoré s ním  žijú v  domácnosti (čl. 7 ods. 1 písm. e) ústavného zákona)
1. Majetkové pomery verejného funkcionára

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť
por.č.

                                  Popis nehnuteľného majetku
(druh majetku,  názov obce, ulica, orientačné číslo, PSČ, názov katastrálneho územia, číslo parcely)

Podiel

l

Parc.č. 117 k.ú Trebeľovce , záhrada 403 m2 na LV 166

1/1

2

Parc.č. 116 k.ú Trebeľovce, zast.plochy a nádv. 367 m2 na LV 166

1/1

3

Rod.dom s.č. 71 na parc.č. 116 na LV 166

1/1

4

Garáž na parc.č. 116, nezapísaná na LV

1/1

5

Hosp.budova na parc.č. 117, nezapísaná na LV

1/1

6

Parc.č. 1095/32,50,51,132,145,189,190 Orná pôda 59157m2 LV 1038

2/4

7

Parc.č. 1095/29 Trv.trávne porasty 11509 m2

2/4

8

parc.č. 1095/81 zast.plochy 4940 m2

2/4

9

Rod.dom s.č. 69

1/1

10

Parc.č.112 zas.pl. 276 m2

1/1

11

Parc.č.113 zahrady. 556 m2

1/1

 

b) Hnuteľný majetok

       1. Popis: Osobné mot.vozidlo Dacia Duster, Nadobúdacia cena  
          10.500 €
           Podiel : 1/1

 

c) Majetkové  právo alebo iná  majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)

1. Popis. 107 akcií z I.vlny kupónovej privatizácie (v nominálnej hodnote 3000€)
                Bežný účet v Dexii banke                           14000 €

 

 

 

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej mzdy

 1. Popis: Návratný príspevok z Fondu rozvoja bývania 5000 €
 2. Úver v Prima banke                                                      10000 €
Podiel 1/1

2) Majetkové pomery manželky

Meno, priezvisko, tituly Danka Šuleková,
Rodné priezvisko: Melichová

Trvalý pobyt Trebeľovce 71

Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosť
por.č.

                                  Popis nehnuteľného majetku
(druh majetku,  názov obce, ulica, orientačné číslo, PSČ, názov katastrálneho územia, číslo parcely)

Podiel

1

Parc.č. 234,237/0/2 k.ú Trebeľovce , zas.plochy, 729 m2 na LV 4

1/3

2

Parc.č.235,236,237/0/1 k.ú Trebeľovce, záhrady 1233m2 na LV 4

1/3

3

Rod.dom s.č. 127 na parc. 234 k.ú Trebeľovce  na LV 4

1/3

4

Pozemky v.kú Korytárky 1000 m2

1/1

 

.

b) Hnuteľný majetok ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)
 Manželka nevlastní hnuteľný majetok v uvedenom ocenení.

c) Majetkové  právo alebo iná  majetková hodnota ( ak jeho zvyčajná cena presahuje 35 násobok minimálnej mzdy)

1. Popis. 57 Akcií z I.vlny kupónovej privatizácie v nominálnej hodnote 2000 €
Podiel 1/1

d) Záväzok, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35 násobok minimálnej mzdy

 

 Manželka nemá  záväzky

  1. Majetkové pomery neplnoletých detí, ktoré žijú s verejným funkcionárom v spoločnej domácnosti

      
Nemám neplnoleté deti.

Vyhlasujem, že všetky údaje v tomto oznámení sú pravdivé.

 

Dátum: 29.3.2016
Miesto Trebeľovce
Súhlasím so zverejnením na internetovej stránke
obce Trebeľovce.
Prílohy: Potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2015
                                                                                                    Štefan Šulek,
                                                                                            ...................................................
                                                                                                   vlastnoručný podpis