Obec Trebeľovce

Obecný úrad

 

(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľnou a výpravňou písomností obce,
b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

(3) Prácu obecného úradu organizuje starosta.

Zamestnanci Obecného úradu v Trebeľovciach

Pracovník - Kompetencie

Edita Petrincová, Mária Mužíková: - účtovníctvo
- evidencia obyvateľov,domov,psov
- kultúra
- nakladanie s odpadmi

Ing.Nadežda Vilhanová: - pokladníčka obce
- školstvo
- prenesené kompetencie
- dane a miestne poplatky
- majetok obce

Okrem Obecného úradu Trebeľovce vybavujú pre Obec Trebeľovce niektoré prenesené kompetencie aj:

Stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad (dopravné stavby)

Spoločný obecný úrad
Mesto Lučenec
Novohradská 1
pracovisko Nám Republiky (budova OÚ) l. poschodie
referent: Bc. Norman Salaj- stavebný úrad

Miroslava Silláčiová - dopravné stavby

Školský úrad

Spoločný obecný úrad
Mesto Lučenec
Novohradská l
referent: Alena Galádová

UPOZORNENIE : Podatelňou písomností je však vždy Obecný úrad Trebeľovce !tlačivá sú k dispozícii TU.